(Tele)werken na Corona

Nu we in een volgende fase van de pandemie komen en er heel wat maatregelen teruggeschroefd worden, staan we graag even stil bij het telewerk post-corona.

Veel werknemers werden gedurende een lange periode verplicht om van thuis uit te werken. Maar nu we als werknemer terug aan de slag kunnen in het bedrijf: zijn we gewend geraakt aan deze manier van werken, willen we dit behouden? Of verkiezen we toch opnieuw langs kantoor te gaan? Uit onderzoek blijkt alvast dat we minstens 2 dagen per week willen blijven telewerken in de toekomst.

De voordelen van telewerk werden het afgelopen jaar alvast duidelijk: hogere productiviteit en een betere werk-privé balans. Maar er zijn ook enkele nadelen: nek- en rugklachten door te lang stilzitten, een vager onderscheid tussen werk en privé.

Wat vast staat is dat telewerk een blijver zal zijn, maar dan eerder in een vorm van occasioneel/structureel telewerk. Ofwel op incidentele of regelmatige basis. Deze soorten telewerk kunnen worden verricht in de woning van de telewerker of een co-working space dicht bij huis.

Een telewerkbeleid dringt zich hierbij echter op. We dienen aandacht te hebben voor ergonomie maar ook voor de psychosociale aspecten. Wat ergonomie betreft denken we aan beeldschermwerk. Vooreerst dient de telewerker voorzien te zijn van een ergonomische werkplek, maar ook van de benodigde apparatuur.  De telewerker dient eveneens geïnformeerd te worden omtrent het beleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid op de werkplek, in het bijzonder over de eisen inzake beeldschermwerk. De preventieadviseur is hierbij op de hoogte van de wettelijke verplichtingen binnen dit kader.

De psychosociale aspecten vragen eveneens de nodige aandacht.  Uit de voordelen bij telewerk leerden we dat de productiviteit verhoogt en er een hogere job tevredenheid is, maar dit is niet éénduidig. Verschillende factoren dragen hiertoe bij:

  • Hoeveelheid van het telewerk: voltijds telewerken kan leiden tot sociale isolatie of vervreemding. Dit kan dan weer nefast zijn voor de job tevredenheid. Hier dient te worden gezocht naar een goeie balans.
  • De ervaren autonomie en competentie van de telewerker: belangrijk is dat telewerkers het vertrouwen krijgen om autonoom te werken. Er dient een duidelijk afsprakenkader te worden voorzien. Hierin kan worden vastgelegd aan welke taken er kan worden gewerkt tijdens het telewerk. Taken die meer concentratie vragen zijn hierbij ideaal. Ook kunnen best afspraken worden gemaakt omtrent bereikbaarheid en rapportage van de voortgang van de taken. Andere taken zoals een brainstormsessie, kunnen dan weer beter plaatsvinden op kantoor!
  • Verbinding met de telewerkers & sociale steun: Tijdens het telewerk vallen belangrijke informele sociale contacten tussen medewerkers weg. Er dient bijgevolg extra aandacht te zijn voor verbinding met en tussen telewerker. Tijdens online meeting kan bijvoorbeeld bewust wat tijd worden ingepland om te overlopen hoe het met iedereen gaat. Een soort van informeel moment aan de start van de meeting.

Een wettelijk kader rond structureel telewerk laat de werkgever dus toe een telewerkbeleid uit te werken. Het is van belang hierbij ook oog te hebben voor de fysieke en mentale belasting door telewerk. Belangrijk is ook om even stil te staan bij hoe we onze werk-privé balans staande zullen houden, nu we terug (meer) op kantoor zullen werken. We verwijzen hierbij graag door naar onze opleiding rond work-life balance.